Klára Tasovská

Klára Tasovská foto
Dokumentaristka - členka poroty Amnesty International


Newsletter